Piątek
18 wrzesień 2020


Imieniny:

Ireny, Irminy, Stanisława
Piątek

17°
Sobota

19°
Niedziela

17°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Z dawnego świata,innego wieku… Konkurs MBP
2020-08-04 11:09:55

Regulamin Konkursu literackiego na najciekawszą legendę grajewską
pn. „Z dawnego świata, innego wieku…” §1 Informacje ogólne1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 36 28.

2. Konkurs jest organizowany w nawiązaniu do tegorocznej 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.3. Celami konkursu są:
a) Uczczenie 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu,
b) Zachęcenie do odkrywania „Małej Ojczyzny”,
c) Zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym, historycznym, przyrodniczym Miasta Grajewo,
d) Rozwijanie zdolności literackich oraz uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego,
e) Kształtowanie ekspresji twórczej i rozbudzanie wyobraźni,
f) Promocja Miasta Grajewo,
g) Integracja społeczności lokalnej.

4. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy powiatu grajewskiego, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

§2 Warunki uczestnictwa

1. Zadaniem uczestników jest napisanie legendy związanej z Grajewem. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca w mieście (zakątka przyrody, rosłego drzewa, omszałego głazu, zabytku, atrakcji turystycznej, współcześnie zbudowanego obiektu z otaczającej nas rzeczywistości, jeżeli został on usytuowany w miejscu innego obiektu, ciekawego pod względem historycznym) lub wydarzenia z przeszłości z udziałem znanej osoby.
Legenda powinna także w sposób oryginalny i interesujący łączyć fakty geograficzne, historyczne z fikcją literacką. Może zawierać wątki humorystyczne w zależności od pomysłu autora. Istotnym jest również, by przedstawione w legendzie miejsca i elementy przyrody zostały dokładnie opisane w celu ich łatwego odnalezienia w topografii miasta. Natomiast postacie pojawiające się w pracach posiadały wyraźny rys charakterologiczny.

2. Prace konkursowe powinny być pracami autorskimi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest ich autorem/autorką.

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu max. dwie legendy, napisane prozą lub wierszem. Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu (format A4), czcionka 12 lub 13, Times New Roman, interlinia 1,5. Prace można dostarczyć w formie papierowego wydruku lub pracy napisanej ręcznie w sposób czytelny i przejrzysty. Trudne do rozczytania prace nie będą oceniane, zostaną wyłączone z Konkursu.

4. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora i nie będą zwraca Uczestnikom.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.


§3 Zgłoszenie udziału w konkursie i sposób dostarczenia prac

1. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie ich Organizatorowi wraz z legendą grajewską drogą mailową na adres: czytelnia@biblioteka.grajewo.pl w tytule Konkurs „Z dawnego świata, innego wieku…” imię i nazwisko autora lub dostarczenie osobiście do Czytelni dla Dorosłych MBP w Grajewie: Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, ewentualnie drogą pocztową.

2. Składane osobiście prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach z dopiskiem Konkurs na legendę grajewską pn. „Z dawnego świata, innego wieku…”.

3. Konkurs trwa od 03.08 do 02.10.2020 r. Ostateczny termin dostarczenia pracy z dokumentami upływa 02.10.2020 r. o godz. 24.00. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne związane z terminowym dostarczeniem prac spowodowane czynnikami zewnętrznymi.

§4 Założenia organizacyjne

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Organizatora: https://biblioteka.grajewo.pl/

3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej ilości prac.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www i profilu facebook Miejskiej Biblioteki Publiczne w Grajewie do dnia 22.10.2020 r. Zwycięzcy o wynikach konkursu i formie odebrania/wręczenia nagrody zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.

§5 Kryteria oceny prac i nagrody

1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

a) zgodność pracy z tematem
b) realizację wyznaczników gatunku
c) oryginalność ujęcia tematu
d) walory literackie tekstu
e) poprawność i bogactwo języka

2. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa nagrodzi 3 najlepsze legendy i przyzna 2 wyróżnienia.

3. Laureaci otrzymają nagrody w postaci bonów do zrealizowania w księgarni.

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i innego podziału nagród.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.


§6 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo.

2. Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych: Marcin Wieczorek email: iod@biblioteka.grajewo.pl

3.Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu literackiego na najciekawszą legendę grajewską„Z dawnego świata, innego wieku…” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie.

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac w celach niekomercyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.


Karta zgłoszenia * POBIERZ


MBP w Grajewie


Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-23-21-4-239.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011